Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden horen bij de behandelingsovereenkomst. Deze voorwaarden zijn opgesteld tussen de therapeut van Ellen van As praktijk voor hypnotherapie en psychosociale therapie en de cliënt. Voor hier voor meer informatie over registratie, certificering en privacy.
 2. Indien cliënt na het intakegesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst ligt schriftelijk vast.
 3. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; A. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt; B. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Soms worden deze tijdens het traject bijgesteld of verduidelijkt.
 4. De overeenkomst eindigt op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden; A. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn; B. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken; C. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven; D. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; E. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 5. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan zes maanden na de laatst gehouden sessie.
 6. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt ontvangt een betaallink en een factuur per mail welke de cliënt binnen 14 dagen betaalt. Eventueel rekent de cliënt contant af na de sessie.
 7. In aanvulling op lid 6 is de minimumtijd voor een sessie 45 minuten met een maximum van 90 minuten. Dit geldt ook voor EMDR sessies.
 8. Indien sprake is van het bepaalde in lid 5 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander tarief per sessie.
 9. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt 100% van de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag.
 10. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Op verzoek kan dit dossier door de cliënt worden ingezien tijdens een sessie. Indien gewenst wordt (een deel van) het dossier gescand en beveiligd verstuurd.
 11. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 12. Indien cliënt, diens huisarts, andere behandelaar of juridisch medewerker een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, stuurt de therapeut hiervoor een factuur aan de cliënt. Deze factuur staat gelijk aan het tarief per sessie (exclusief BTW).
 13. De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut of de behandeling bij de beroepsvereniging NBVH melden. Als een klacht niet naar tevredenheid van de cliënt wordt afgehandeld door de beroepsvereniging NBVH kan de klacht worden voorgelegd bij de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg.
 14. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Roken en drinken tijdens een sessie is verboden. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt verhaalt de therapeut op de cliënt. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt doet de therapeut aangifte bij de politie.
 15. Ellen van As is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 16. Ellen van As is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door te parkeren in de Achterstraat (of welke parkeergelegenheid dan ook) te Vianen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal, de wachtruimte en het gebruikmaken van het toilet.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) november 2016

De put bij Vianen (foto door Martin Hendericks)
Geverifieerd door MonsterInsights