Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden horen bij de behandelingsovereenkomst (zie separaat document) opgesteld tussen de therapeut van Ellen van As praktijk voor hypnotherapie en psychosociale therapie en de cliënt/cliënten.
 2. Indien cliënt na het intakegesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 3. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; A. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt; B. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 4. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd; A. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn; B. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken; C. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven; D. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; E. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 5. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan zes maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 6. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt ontvangt een betaallink en een factuur per mail welke binnen 14 dagen wordt betaald door de cliënt. Eventueel rekent de cliënt contant af na de sessie.
 7. In aanvulling op de bepaling lid 5 is de minimumtijd voor een sessie 45 minuten met een maximum van 90 minuten. Dit geldt ook voor EMDR sessies.
 8. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander tarief per sessie.
 9. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt 100% van de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag.
 10. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien tijdens een sessie. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gescand en beveiligd verstuurd.
 11. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 12. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur wordt opgesteld tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken tarief per sessie.
 13. De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (NBVH, t.a.v. de klachtencommissie, Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu.
 14. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 15. Ellen van As is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 16. Ellen van As is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door te parkeren in de Achterstraat (of welke parkeergelegenheid dan ook) te Vianen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal, de wachtruimte en het gebruikmaken van het toilet.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) november 2016